RSC

 

กล่องธรรมดา หรือกล่องฝาชน (Regular Slotted Container : RSC) นิยมใช้มากกว่ากล่องชนิดอื่นๆ เนื่องจากผลิตได้ง่ายด้วยเครื่องจักรมาตรฐาน โครงสร้างกล่องไม่ซับซ้อนโดยผลิตจากกระดาษแผ่นเดียว มีฝาเปิดปิดที่กว้างเท่ากัน โดยฝากล่องแผ่นนอกบรรจบกันที่กึ่งกลางกล่องตามด้านยาวของกล่อง

 

กล่องฝาเกย (Full Overlap Container : FOL) ฝากล่องทุกด้านกว้างเท่ากับด้านกว้างของกล่องพอดี ทำให้ทับกันสนิท การซ้อนทับกันของฝากล่องทั้งด้านบนและด้านล่าง จะช่วยเสริมความแข็งแรงของกล่อง เมื่อมีการวางซ้อนกัน จึงเหมาะสำหรับกล่องที่ต้องการความแข็งแรงพิเศษ หรือสินค้าที่มีน้ำหนักมาก อีกทั้งยังลดการเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งอีกด้วย เช่น กล่องเฟอร์นิเจอร์

 

กล่องฝาครอบ (Half Slotted Container with Cover : HSC) ประกอบด้วยกล่อง 2 ชิ้น คือ ฝาครอบและตัวกล่อง ตัวกล่องจะปิดเฉพาะด้านล่างโดยส่วนบนเปิดโล่งเพื่อบรรจุสินค้า และฝาครอบจะครอบตัวกล่องประมาณสองในสามของความสูงของตัวกล่อง เช่น กล่องรองเท้า กล่องเฟอร์นิเจอร์ กล่องแบตเตอรี่ กล่องกระดาษถ่ายเอกสาร

 

TSC (Telescope Containers) ประกอบด้วยกล่อง 2 ชิ้น คือ ฝาครอบและตัวกล่อง คล้ายกับกล่องฝาครอบแบบ HSC แต่ กล่องแบบ TSC นี้ ฝาจะครอบตัวกล่องสนิท ทนต่อการโก่งตัวและบวมอันเกิดจากแรงดันภายในกล่องเมื่อกล่องได้รับน้ำหนักมากเวลาเรียงซ้อน เช่น กล่องผัก กล่องผลไม้

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์